امور رفاهی- ویژه کارگزینی ها- بازنشستگی
دریافت فرم برقراری حقوق بازنشستگی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

برای دریافت فرم اطلاعات مورد نیاز برای برقراری حقوق بازنشستگی اینجا کلیک کنید

نشانی مطلب در وبگاه امور رفاهی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=101.5395.6623.fa
برگشت به اصل مطلب