دانشکده بهداشت و پیراپزشکی- آزمایشگاه
آزمایشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

معرفی آزمایشگاه ها:

آزمایشگاهای  دانشکده بهداشت و پیراپزشکی در دو زمینه آموزشی و پژوهشی فعالیت می نمایند که دانشجویان رشته های:

کارشناسی مهندسی بهداشت محیط

کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای

کارشناسی بهداشت عمومی

کارشناسی علوم آزمایشگاهی

کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط

کارشناسی ارشدبهداشت و ایمنی مواد غذایی

کارشناسی ارشد میکروبیولوژی مواد غذایی

مشغول به فعالیت می باشند.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده بهداشت و پیراپزشکی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=11.10017.19064.fa
برگشت به اصل مطلب