دانشکده بهداشت و پیراپزشکی- معرفی پرسنل
پرسنل آزمایشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
     
       معرفی پرسنل آزمایشگاه:

  

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شرح وظایف

۱

       دکتر جعفر تاران

                      کارشناس مسئول آزمایشگاه/دکتری تخصصی شیمی آلی(Ph.D)

    شرح وظایف

۲

شهلا اصلاحی

کارشناس آزمایشگاه

    شرح وظایف

۳

عذرا طارمی

کارشناس آزمایشگاه

    شرح وظایف

۴ 

مهدا دلشاد

کارشناس آزمایشگاه

    -----------

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده بهداشت و پیراپزشکی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=11.10019.19066.fa
برگشت به اصل مطلب