دانشکده بهداشت و پیراپزشکی- تعریف رشته
تعریف رشته

حذف تصاویر و رنگ‌ها

تعریف رشته

رشته مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست بخشی از سیستم مدیریت جامع و یکپارچه است که سازمان از طریق فرآیندهای مدیریت، کنترل، پیشگیری، مهندسی مخاطرات و ریسک‌ها براساس آخرین استانداردهای بین‌المللی و ملی و نیز روش علمی متداول در زمینه تخصص‌های مربوطه مدیریت می‌کند. این رشته تلفیقی از علوم مختلف از جمله مدیریت مهندسی و علوم پایه است.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده بهداشت و پیراپزشکی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=11.10407.20490.fa
برگشت به اصل مطلب