دانشکده بهداشت و پیراپزشکی- معرفی اعضاء هیئت علمی گروه بهداشت محیط
اعضای هیئت علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 

  اعضای هیات علمی

  1- دکتر محمدرضا مهراسبی متولد 1343 ، لیسانس بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی تهران (1368) ، فوق لیسانس بهداشت محیط دانشگاه تربیت مدرس (1372) و دکترای بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تهران (1381)؛ (مدیر گروه) .

  2- مهندس مازیار پیدا متولد 1340 ، لیسانس بهداشت محیط دانشگاه تهران (1364) و‌ فوق لیسانس بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تهران (1374).

    3- مهندس مهران محمدیان فضلی متولد 1349 ، لیسانس بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمان (1373) ، فوق لیسانس بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تهران (1376) ، دکترای بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تهران (در حال تحصیل ).

  4-مهندس حامد محمدی متولد1340 ، لیسانس بهداشت محیط دانشگاه تهران (1365) ،فوق لیسانس مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تهران (1368).

  5- مهندس غلامرضا صادقی متولد 1349 ، لیسانس بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (1373) و فوق لیسانس بهداشت محیط دانشگاه تربیت مدرس (1376)؛ دانشجوی دکترای بهداشت محیط در کشور هلند.

  6- دکتر علی اسدی متولد 1356 ، لیسانس بهداشت محیط دانشگاه شهید بهشتی (1378) ، فوق لیسانس بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تهران ( 1381) ، دکترای بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده بهداشت و پیراپزشکی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=11.1241.601.fa
برگشت به اصل مطلب