دانشکده بهداشت و پیراپزشکی- مسئول حسابداری
اعضای امور مالی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

امور مالی

AWT Bullet

  محسن نظری                       حسابدار مسئول     شرح وظایف

AWT Bullet

           

   
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده بهداشت و پیراپزشکی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=11.350.712.fa
برگشت به اصل مطلب