دانشکده بهداشت و پیراپزشکی- عملکرد معاونت پژوهشی
عملکرد معاونت پژوهشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

عملکرد سال ۱۳۹۲

عملکرد سال ۱۳۹۳

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده بهداشت و پیراپزشکی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=11.8376.14070.fa
برگشت به اصل مطلب