دانشکده بهداشت و پیراپزشکی- ریاست دانشکده
رئیس دانشکده

حذف تصاویر و رنگ‌ها نام و نام خانوادگی:  دکتر فاطمه جعفری
 مرتبه علمی:  استادیار 
 آخرین مدرک و رشته تحصیلی: دکترای تخصصی(Phd) بهداشت مادروکودک
 محل و سال اخذ آخرین مدرک تحصیلی: دانشگاه علوم پزشکی تهران 1388  

  Email: fjafarizums.ac.ir
 شماره تماس: 33781300

                               

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده بهداشت و پیراپزشکی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=11.9481.17163.fa
برگشت به اصل مطلب