دانشکده بهداشت- معرفی گروه
معرفی گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  اهداف:

  هدف کلی بهداشت و ایمنی مواد غذایی در مقطع کارشناسی ارشد، تربیت افرادی است که قادر باشند به امر بهداشتی و ایمنی مواد غذایی سطح جامعه با انجام دادن آزمایشات لازم و تفسیر نتایج آنها و شناسایی مخاطرات مواد غذایی در سطح جامعه و اجرا کردن روش های مناسب در پیش گیری بیماری های ناشی از غذا بپردازند و در بهره برداری از روش های مفید در بهبود و ارتقاء سلامت مواد غذایی موثر باشند.

 مدیر گروه:

  مدیر گروه با انتخاب اعضاء هیأت علمی گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی و حکم ریاست دانشگاه برای مدت یکسال شمسی تعیین می شود. در حال حاضر مدیریت گروه با آقای دکتر مجید امین زارع می باشد. وظایف مدیر گروه به شرح زیر است:

    1- شرکت منظم در برنامه ریزی و اجرای روندی همسان در آموزش دانشجویان، تحت نظر ریاست دانشکده بهداشت زنجان

    2- تشکیل جلسات منظم گروه و گزارش به مدیر گروه و معاونت آموزشی دانشگاه از طریق ریاست دانشکده

    3- تدوین برنامه دقیق برای آموزش گروه با ارائه طرح درس و نظارت دقیق و مستمر برای اجرای آن با تأکید بر بکارگیری روش های نوین آموزشی

    4- نظارت دقیق و مستمر بر عملکرد دانشجویان

    5- تشویق و ترغیب دانشجویان در مورد استفاده از کتب، مجلات، اینترنت و مدلاین

    6- انجام ارزیابی دقیق و واقعی از دانشجویان در پایان دوره

    7- تلاش در راستای ارتقاء علمی و عملی دانشجویان و نظارت دقیق و مستمر بر عملکرد ایشان

    8- اعمال نظم و انضباط بر کلیه امور مربوطه و برخورد قاطعانه با موارد بی نظمی

    9- بسط و گسترش فعالیت های پژوهشی در گروه

    10- نظارت دقیق بر حضور منظم و عملکرد اعضای هیأت علمی گروه

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده بهداشت:
http://zums.ac.ir/find.php?item=11.9988.18857.fa
برگشت به اصل مطلب