مدیریت تعالی فرهنگی- کانون جهادی
معرفی کانون جهادی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/4/21 | 
دبیر کانون: مبین کرمی زرندی
زمینه فعالیت: فعالیت های  بهداشتی ، درمانی وفرهنگی


اعضای شورای مرکزی کانون جهادی
 
ردیف نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی
 
1
 
مبین کرمی زرندی پزشکی
2
 
مهرداد شاهی پزشکی
3
 
فاطمه حسین زاده پزشکی
4
 
مهدی غفاری راد پرستاری
5
 
مهدی زنگی پزشکی
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت تعالی فرهنگی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=111.15433.34178.fa
برگشت به اصل مطلب