مدیریت تعالی فرهنگی- لیست کلی انجمنهای علمی
لیست انجمنهای علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/4/21 | 
لیست انجمن های علمی دانشگاه
 
ردیف
 
نام انجمن علمی دبیرانجمن علمی
1
 
انجمن علمی پزشکی  مسعود آستانی
2
 
انجمن علمی داروسازی مسعود پنبه ای
3
 
انجمن علمی پرستاری زهرا رحمانی
4
 
انجمن علمی هوشبری مریم مهدی پور
5
 
انجمن علمی مامایی نسترن عربخانی
6
 
انجمن علمی پرستاری ابهر محمدرضا دودانگه
7
 
انجمن علمی کاردرمانی کوثر مدرسی
8
 
انجمن علمی رادیولوژی مهدی ناصر زعیم
9
 
انجمن علمی بهداشت محیط رقیه محمدی
10
 
انجمن علمی بهداشت حرفه ای نگین رضایی
11
 
انجمن علمی بهداشت عمومی ناکسه احمدی
12
 
انجمن علمی نوین پزشکی هدی شیردست
13
 
انجمن علمی علوم آزمایشگاهیان امیرعطا محسنی
14 انجمن علمی اتاق عمل فاطمه عبدالهی
 
 
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت تعالی فرهنگی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=111.15436.34182.fa
برگشت به اصل مطلب