مدیریت تعالی فرهنگی- انجمن علمی بهداشت عمومی
انجمن علمی بهداشت عمومی ​

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/4/21 | 
 
انجمن علمی بهداشت عمومی
 
ردیف نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی
1
 
خجسته  مجدی(دبیر) بهداشت عمومی
2
 
مهراب  شیرمحمدی بهداشت عمومی
3
 
مژگان  طاهری بهداشت عمومی
4
 
پریسا  بیگدلو بهداشت عمومی
5
 
مائده  اوجاقلو بهداشت عمومی
 
6
المیراعلیپور(علل بدل) بهداشت عمومی
 
7
اسماقیاسی(علل بدل) بهداشت عمومی
 
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت تعالی فرهنگی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=111.15447.34191.fa
برگشت به اصل مطلب