مدیریت تعالی فرهنگی- انجمن علمی علوم آزمایشگاهیان
معرفی انجمن ازمایشگاهی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/4/21 | 
اعضای شورای مرکزی انجمن علمی علوم آزمایشگاهیان
 
ردیف نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی
 
 
1
 
کیان یحیی پور-دبیر علوم آزمایشگاهی
2
 
فاطمه امیری سامانی علوم آزمایشگاهی
3
 
ریحانه  زنگنه علوم آزمایشگاهی
4
 
محمدرضا  فرخی علوم آزمایشگاهی
5
 
سمانه  رستمی دامناب علوم آزمایشگاهی
6
 
حسین  علمدار
(عضوعلی البدل)
علوم آزمایشگاهی
7
 
 
فرشته  ابراهیمی
(عضوعلی البدل)
علوم آزمایشگاهی
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت تعالی فرهنگی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=111.15449.34184.fa
برگشت به اصل مطلب