مدیریت تعالی فرهنگی- معرفی کارشناسان واحد
-

حذف تصاویر و رنگ‌ها

کارشناسان مدیریت تعالی فرهنگی                                              

امور فرهنگی
کارشناس امور اردوها: نوحعلی کریمی
تلفن تماس:
کارشناس امور هنری و مسئول موزه سلامت: حسن رضایی
شماره تماس: 
مدیر مفدا و روابط عمومی: محمد رجبی
شماره تماس:
کارشناس مسئول قرآن و عترت : یوسف قنبری
شماره تماس:
کارشناس امور انجمن های علمی و دانشجویی نمونه: شهلا رسولی
شماره تماس: 
کارشناس امور کانون های فرهنگی هنری شورای فرهنگی و رابطین فرهنگی: شیرین جوزی
شماره تماس: 
کارشناس مسئول نشریات دانشجویی: خدیجه بیات
شماره تماس: 
کارشناس مسئول امور فوق برنامه: نرگس بیات
شماره تماس: 
 کارشناس امور نشریات دانشجویی:زهرا حسینی
شماره تماس: 

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت تعالی فرهنگی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=111.7342.11024.fa
برگشت به اصل مطلب