مدیریت تعالی فرهنگی- معرفی کارشناسان واحد
-

حذف تصاویر و رنگ‌ها

کارشناسان مدیریت تعالی فرهنگی

امور فرهنگی

مسئول امور فرهنگی: نوحعلی کریمی

تلفن تماس:02433471811

AWT IMAGE

کارشناس امور فرهنگی: خدیجه بیات

شماره تماس: 02433471811

کارشناس امور فرهنگی: شهلا رسولی

شماره تماس:02433471811

کارشناس امور فرهنگی: شیرین جوزی

شماره تماس:02433471811

کارشناس امور فرهنگی: حسن رضائی
شماره تماس: 02433471811

کارشناس قرآن و عترت: یوسف قنبری
شماره تماس: 02433471811

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت تعالی فرهنگی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=111.7342.11024.fa
برگشت به اصل مطلب