ژنتیک و پزشکی مولکولی- پزشکی مولکولی
دانشجویان ورودی 90

حذف تصاویر و رنگ‌ها

حسین دین محمدی                                احسان صبوری                                    محسن ولی زاده                                سمیه خاتمی                                     
اردوان قازانچای

نشانی مطلب در وبگاه ژنتیک و پزشکی مولکولی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=114.11608.24618.fa
برگشت به اصل مطلب