ژنتیک و پزشکی مولکولی- پزشکی مولکولی
دانشجویان ورودی 91

حذف تصاویر و رنگ‌ها

علی عاقبتی ملکی                                             محمد پورعلیجان                                ندا محسن پور                                      طراوت طالبی                  یاسمین پهلوان

نشانی مطلب در وبگاه ژنتیک و پزشکی مولکولی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=114.11608.24619.fa
برگشت به اصل مطلب