ژنتیک و پزشکی مولکولی- پزشکی مولکولی
دانشجویان ورودی 92

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 منوچهر امامیان                                لاله سالاری لک                                      زینب جنیدی                       نیرالسادات فاطمی                             
سمیرا کلایی                                  زهرا نجاتی پور

نشانی مطلب در وبگاه ژنتیک و پزشکی مولکولی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=114.11608.24620.fa
برگشت به اصل مطلب