ژنتیک و پزشکی مولکولی- آئین نامه ها، مصوبات و فرمها
آئین نامه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها

فرمها

ژورنال کلاب PDF
رزومه علمی word
پروپوزال طرح تحقیقاتی 
پروپوزال طرح تحقیقاتی دانشجویی
قرارداد طرح تحقیقاتی
فرم ناظر و گزارش پیشرفت مرحله ای طرح تحقیقاتی 
فرم رضایت نامه 
فرم گزارش طرح پژوهشی
فرم مرخصی
فرم شماره 5- صورتجلسه ارائه شفاهی گزارش شش ماهه پایان نامه دکترای تخصصی دانشکده پزشکی PDF 
فرم گزارش پیشرفت پایان نامه دانشجویی دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد PDF
فرم صورتجلسه پیش دفاع پایان نامه دانشجویان دوره های تکمیلی PDF
فرم داوری پروپوزال پایان نامه های تحصیلات تکمیلی PDF
فرم گزارش جلسه دفاع از پروپوزال پایان نامه PDF


آیین نامه های داخل گروه

آئین نامه درس سمینار 1 دانشجویان مقطع PhD

آئین نامه جدید درس سمینار 2 دانشجویان مقطع PhD

آئین نامه درس سمینار 1 دانشجویان مقطع MSc

آئین نامه درس سمینار 2 دانشجویان مقطع MSc
آیین نامه جلسه پیش­دفاع دانشجویان دکترای تخصصی .Ph.D
آیین نامه جلسه پیش­دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد MSc


آیین نامه های عمومی

 آئین نامه آموزشی دوره دکترای تخصصی

 آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد

 آئین نامه آموزشی دوره دکترای تخصصی پژوهشی

نویسنده اول مشترک_مصوبه_معاون آموزشی


مصوبات داخلی گروه

<>سمینارهای دانشجوئی PDF

قابل توجه دانشجویانی که واحد پایان نامه را اخذ نموده اند :

در رابطه با موضوع پروپوزالها، مقرر شده است که جلسات دفاع از پروپوزالها توسط دانشجویان با حضور دو داور داخلی برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و همچنین دو داور داخلی و یک داور خارج از دانشگاه برای دانشجویان مقطع دکترای تخصصی برگزار گردد.

نشانی مطلب در وبگاه ژنتیک و پزشکی مولکولی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=114.6075.8480.fa
برگشت به اصل مطلب