دانشکده پرستاری و مامایی- امور مالی
مسئول امورمالی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 
 


 

نام و نام خانوادگی: سید مسعود میر صدری

رشته: کارشناس حسابداری

پست الکترونیک: -

 تلفن:33148306

   شرح وظایف  
1- نگهداری و تنظیم تمامای حسابها بر اساس آئین نامه مالی و معادلاتی
2- ارائه عملکرد هزینه و تهیه ترازمالی برای هر دوره مالی
3-تهیه و تدوین صورتهای مالی واحد اجرایی برای هر دوره مالی
4- رسیدگی ، پیگیری و بروز رسانی اسناد مالی
5-تهیه صورت مغایرت بانکی و صدور چک بانکی
6- ارائه گزارش مالی به امور مالی دانشکاه و رئیس واحد
7- نظارت بر اجرای صحیح و به موقع انبارگردانی در پایان هر سال

 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پرستاری و مامایی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=12.2630.2407.fa
برگشت به اصل مطلب