دانشکده پرستاری و مامایی- روابط عمومی
روابط عمومی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 


 نام و نام خانوادگی: سید اسماعیل بشیری موسوی

 رشته: کارشناس ارشد روابط بین الملل

 پست الکترونیک: ibmashiri۴gmail.com     

 تلفن:۳۳۱۴۸۳۱۰   
 


      شرح وظایف 
 

  1. مطالعه مطالب مندرج در جراید به صورت روزانه جهت کسب اطلاع و آگاهی از رویدادهاوآرشیو آن
  2. تهیه گزارشهای مورد نیاز و اطلاعات و اخبار و آمار مربوط به اقدامات انجام شده و برنامه های آتی دانشکده جهت انعکاس در رسانه های گروهی پس از هماهنگی با رئیس دانشکده و روابط عمومی سازمان متبوع
  3. تهیه مطالب و مقالات مختلف در زمینه فعالیت های دانشکده  با همکاری واحد های ذیربط و ارسال آن به روابط عمومی سازمان و سایر مراکزمورد نیاز
  4. برقراری ارتباط با واحدهای مختلف و مسئولین دانشکده  جهت انجام مصاحبه های اختصاصی، مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی
  5. نظر خواهی و جمع آوری شکایات ، پیشنهادات و اصله و ارائه آن به رئیس دانشکده
  6. همکاری در تهیه فیلم ، عکس ، پوستر و موارد مشابه
  7. انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مقام مافوق

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پرستاری و مامایی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=12.4123.4547.fa
برگشت به اصل مطلب