مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی- اداره خدمات
اداره خدمات

حذف تصاویر و رنگ‌ها
به بخش اداره خدمات دانشگاه خوش آمدید


AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE
AWT IMAGEAWT IMAGE
نام و نام خانوادگی: جلیل رجبی
سمت : مسئول اداره خدمات
مدرک تحصیلی:
 تلفن تماس: 33156298-024
آدرس الکترونیکی:

نام نام خانوادگی : عیسی کریمی
سمت: متصدی امور اداری
مدرک تحصیلی:
لیسانس مدیریت بازرگانی
تلفن تماس : 33156207-024
آدرس الکترونیکی:eisakarimi@chmail.ir
نام و نام خانوادگی:
سمت :
مدرک تحصیلی:
تلفن تماس:
آدرس الکترونیکی:
نام و نام خانوادگی:
سمت:
مدرک تحصیلی:
تلفن تماس:
آدرس الکترونیکی:
نام و نام خانوادگی: هادی نقیلو
سمت: راننده
مدرک تحصیلی:
تلفن تماس:
آدرس الکترونیکی:
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE

AWT IMAGE
AWT IMAGE
نام ونام خانوادگی:
سمت:
مدرک تحصیلی:
تلفن تماس:
آدرس الکترونیکی:

نام نام خانوادگی: جلال قاسمی
سمت: اپراتور مخابرات
مدرک تحصیلی: دیپلم
تلفن تماس:33156400-024
آدرس الکترونیکی:

نام نام خانوادگی: حمید کرمی
سمت: راننده
مدرک تحصیلی: دیپلم
تلفن تماس: 331569-024
آدرس الکترونیکی:

نام و نام خانوادگی: محمد محمدی
سمت : راننده
مدرک تحصیلی:
تلفن تماس:
آدرس الکترونیکی:

نام نام خانوادگی:
سمت:
مدرک تحصیلی:
تلفن تماس:
آدرس الکترونیکی:
شرح وظایف واحد:

1-  پیگیری و کنترل امور آژانس حسب مقررات و برابر فرآیندهای موجود
2- رسیدگی و کنترل امور چاپ و تکثیر اوراق اداری
3-نظارت بر حفظ و نگهداری اموال عمومی مورد استفاده در ستاد دانشگاه
4-نظارت بر روند فعالیت نیروهای خدماتی شاغل در ستاد مرکزی دانشگاه و اعلام گزارش بر اساس چک لیست ها و فرم های ارزشیابی
5-جمع بندی و تجزیه و تحلیل نتایج چک لیست های مربوطه (خدماتی، تاکسی تلفنی، کپی اوراق و ...) و اعلام گزارش
6-هماهنگی و نظارت بر اسکان مهمانان در دفتر مرکزی تهران و مهمانسرای زنجان طبق فرآیند موجود
7- بازدید از خانه های سازمانی دانشگاه و ارائه گزارش
8- پیگیری و هماهنگی آموزش نیروهای خدماتی برنامه ریزی جهت ارتقاء سطح آگاهی نیروهای فوق

                                                                                               
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=124.6819.9484.fa
برگشت به اصل مطلب