مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی- قوانین و مقررات
قوانین و مقررات

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
قانون تامین اجتماعی
آشنایی با قانون کار                                                     
آیین نامه چگونگی استفاده از خودروهای دولتی

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=124.6830.9492.fa
برگشت به اصل مطلب