مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی- مدیر خدمات پشتیبانی رفاهی
معرفی مدیر خدمات پشتیبانی رفاهی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نام و نام خانوادگی: داود آهنی
سمت: مدیر خدمات پشتیبانی و رفاهی دانشگاه
مدرک تحصیلی: کارشناسی
تلفن تماس : 33156204-024
                                           آدرس الکترونیکی:                                         

AWT IMAGE

   مدیریت خدمات پشتیبانی دانشگاه با بکار گیری روشهای نوین مدیریتی و فن آوری با اعتقاد به کار گروهی و حفظ کرامت انسانی و اصل صداقت و امانتداری ماموریت ارائه خدمات پشتیبانی به و احدهای تابعه دانشگاه و سایر واحدهای ذینفع اجرای برنامه های عملیاتی ذیل را در دستور کار خود قرار داده است :
1-  حمایت از تولیدات داخلی با فرهنگ سازی و ایجاد بستر مناسب جهت استفاده از کالاهای با کیفیت ایرانی
2-  بهبود روشها و ارتقای کیفیت خدمات
3-  احصاء فرایندها جهت شناسایی نقاط قوت و ضعف
4-  ارتقای سیستم اطلاع رسانی حوزه خدمات پشتیبانی و افزایش سرعت دسترسی به آن از طریق ایجاد سیستمهای مکانیزه
5-  ارتقای سیستم بهینه تمرکز زدایی در فعالیت های جاری خدمات پشتیبانی
6-  ارتقای سیستم انبارداری از طریق آموزش مستمر
7-  ارتقا سیستم خرید و تدارکات از طریق جذب نیروهای متخصص و آموزش مستمر آنها
8-  ارتقاء و بهبود سیستم ارزشیابی و نظارت
9- تهیه و تدوین برنامه عملیاتی مدیریت خدمات پشتیبانی و نظارت بر حسن اجرای آن
10- اجرای تشریفات اداری مناقصه ها و مزایده ها،انعقاد قرارداد و راهبری معاملات جزئی و عمده در سطح کلاندانشگاه
11- نظارت و پیگیری بر امور صرفه جویی منابع در ستاد مرکزی و واحدهای تابعه بویژه در خصوص حامل های انرژی
12- نظارت و پایش د امور تدارکات و خرید
13- بروز رسانی و تدوین فرآیندهای جدید و قابل اجرا در مدیریت خدمات پشتیبانی و نظارت بر حسن اجرای آنها
14- برنامه ریزی ، نظارت و کنترل در امور نقلیه دانشگاه با اولویت ترمیم ناوگان خودرویی دانشگاه
15- پیگیری، ارزشیابی و نظارت بز کمیت و کیفیت امور واگذار شده به بخش خصوصی
16- ساماندهی فعالیت های مربوط یه امور حوزه مدیریتی و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیتهای واحد تحت سرپرستی
17- نظارت بر فعایت های امور نقلیه، قراردادها،تدارکات و خرید،انبار، باغبانی،تلفنخانه و نگهبانی واحد تحت سرپرستی و راهبری سایر حوزه های دانشگاه
18- نظارت و پایش بر امور مربوط به حفظ و حراست و نگهداری مناسب از ساختمانهای دانشگاه
19- تامین مایحتاج واحدها بر اساس اعتبارات مصوب و تنظیم اسناد مربوطه با رعایت مقررات مالی
20- نظارت بر تعمیرات کلی و جزئی خودروها و ساختمانهای دانشگاه
21- برنامه ریزیهای آموزشی برای کارکنان واحد تحت سرپرستی و شرکت فعال در دوره های کارآموزی،
مهارتی و آموزشی در جهت ارتقای مهارتهای شغلی

22- شرکت و حضور فعال در همایشها،سمینارها و جلسات مختلف حسب نظر مافوق
23- تشکیل جلسات درون بخشی و برن بخشی و راهبری آن
24- تهیه طرح،پیشنهاد و شیوه نامه جهت بهبود امور خدماتی و پشتیبانی
25- اجرای آئین نامه ها، بخشنامه ها و مقررات اداری مربوطه

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی:
http://taromh.zums.ac.ir/find.php?item=124.9814.17975.fa
برگشت به اصل مطلب