مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی- معاون مدیر خدمات پشتیبانی رفاهی
معرفی و شرح وظایف

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 

نام و نام خانوادگی: جلیل رجبی

سمت: معاون مدیر خدمات پشتیبانی رفاهی دانشگاه
مدرک تحصیلی: کارشناسی
تلفن تماس : 33156298-024
 آدرس الکترونیکی:                                         

AWT IMAGE

 

شرح وظایف :

معاونت در انجام وظایف مدیریت خدمات پشتیبانی رفاهی

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=124.9815.17976.fa
برگشت به اصل مطلب