واحد کارآفرینی و اشتغال- اولین دوره آموزش کارآفرینی در نظام سلامت ویژه مدیران
روزمه استاد

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
روزمه استاد
نشانی مطلب در وبگاه واحد کارآفرینی و اشتغال:
http://zums.ac.ir/find.php?item=125.6845.9561.fa
برگشت به اصل مطلب