واحد کارآفرینی و اشتغال- اولین دوره آموزش کارآفرینی در نظام سلامت ویژه مدیران
مطالب دوره

حذف تصاویر و رنگ‌ها

سلامت 1

سلامت 2

سلامت 3

نشانی مطلب در وبگاه واحد کارآفرینی و اشتغال:
http://zums.ac.ir/find.php?item=125.6845.9562.fa
برگشت به اصل مطلب