پردیس خودگردان- قوانین و آیین نامه های آموزشی
شرایط و قوانین

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  موارد ذیل گزیده ای از قوانین و مقررات نظام آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور می باشد.

بدیهی است در مواردی که قوانین و آیین نامه ها در خصوص دانشجویان سراسری و پردیس متفاوت باشد بطور

مشخص به آنها اشاره گردیده است. در ضمن دانشجویان پردیس خودگردان لازم است کلیه درخواست های

اداری و آموزشی خود را از طریق امور آموزش پردیس خودگردان پیگیری نمایند.   لطفا کلیک کنید

                                                        
نشانی مطلب در وبگاه پردیس خودگردان:
http://zums.ac.ir/find.php?item=129.9908.18560.fa
برگشت به اصل مطلب