مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی زنجان- کارگاه های برگزار شده
کارگاه روش تدریس مقدماتی ۲

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۲۳ | 
کارگاه  آموزشی مبانی روش تدریس مقدماتی ۲ جهت توانمند سازی اساتید دانشگاه در مورخ  ۹۶/۹/۱۹ برگزار گردید.
این کارگاه با اهداف 
۱. آشنایی با تعاریف و مفاهیم پایه آموزشی و یادگیری
۲. توضیح اصول برنامه ریزی آموزشی
۳. آشنایی با انواع اهداف آموزشی و اهداف رفتاری
۴. آشنایی با حیطه های سه گانه یادگیری بلوم
۵. آشنایی با انواع روش های تدریس در حیطه های مختلف یادگیری
۶. آشنایی با مواد و وسایل کمک آموزشی
۷. آشنایی با انواع روش های سنجش و ارزیابی فراگیران
۸. آشنایی با فرم های طرح درس و نحوه تکمیل آن
برگزار شد.

مدرسین این کارگاه :
جناب آقای دکتر محمد مسعود وکیلی و جناب آقای دکتر فرهاد رمضانی بدر 

نشانی مطلب در وبگاه مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی زنجان:
http://zums.ac.ir/find.php?item=130.14356.31389.fa
برگشت به اصل مطلب