مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی زنجان- فرآیندها
فرآیند

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/8/27 | 
فرایند ارزیابی اساتید توسط روسای دانشکده‌‌ها و مدیران گروه‌های آموزشی
فرایند فعال سازی ارزشیابی در سایت سما
فرآیند  خودارزیابی و ارزیابی توسط همکاران
فرآیند ارزیابی  اساتید دروس نظری ، عملی و علوم آزمایشگاهی توسط دانشجویان
فرآیند ارزیابی اساتید بالینی در دروه های کارآموزی و کارورزی
فرآیند ارزیابی اساتید توسط دستیاران
 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی زنجان:
http://zums.ac.ir/find.php?item=130.14369.31055.fa
برگشت به اصل مطلب