مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی زنجان- سال 96
کارگاه مقدماتی آشنائی با آزمون عینی ساختارمند بالینی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/9/21 | 
کارگاه مقدماتی آشنائی با آزمون عینی ساختارمند بالینی مورخ 96/9/20 توسط جناب آقای دکتر هومان حسین نژاد از دانشگاه علوم پزشکی تهران در دو گروه صبح و عصر برگزار شد.نشانی مطلب در وبگاه مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی زنجان:
http://zums.ac.ir/find.php?item=130.15715.34788.fa
برگشت به اصل مطلب