مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی زنجان- سال 96
کارگاه روش تدریس مقدماتی 1

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/8/23 | 
کارگاه روش تدریس مقدماتی 1 توسط آقایان دکتر رمضانی و دکتر وکیلی در تاریخ 96/8/11 برگزار گردید.
نشانی مطلب در وبگاه مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی زنجان:
http://zums.ac.ir/find.php?item=130.15715.34790.fa
برگشت به اصل مطلب