مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی زنجان- سال 96
کارگاه دانش پژوهی آموزشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/8/23 | 
کارگاه دانش پژوهی آموزشی که در تاریخ 96/8/4 توسط آقای دکتر رمضانی و خانمها دکتر خزائی و دکتر گلشاهی برگزار شد.
برنامه کارگاه دانش پژوهی آموزشی


 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی زنجان:
http://zums.ac.ir/find.php?item=130.15715.34791.fa
برگشت به اصل مطلب