مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی زنجان- سال 96
کارگاه تدوین راهکارهای طبابت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/8/23 | 
کارگاه تدوین راهکارهای طبابت در تاریخهای 96/7/30 و 96/8/1 توسط آقای دکتر آرمین شیروانی برگزار شد.
برنامه کارگاه دو روزه تدوین راهکارهای طبابت بالینی(گایدلاین نویسی)
روز اول 30/07/96
موضوع زمان
اصول تصمیم سازی بالینی 9:30-8:30
معرفی انواع راهنماهای بالینی و مراحل تدوین راهکارهای بالینی 10:30-9:30
استراحت 11-10:30
تحلیل مساله و تعیین اولویت راهکارهای بالینی 12:30-11
نهار ونماز 13:30-12:30
تحلیل اثربخشی (اهمیت پیامدها واندازه اثر) 15:30-13:30
پرسش و پاسخ 16-15:30
 
روز دوم 1/08/96
موضوع زمان
تدوین سناریوها 9:30-8:30
طراحی سوال 10:00-9:30
کار گروهی طراحی سوال و تدوین سناریو 10:30-10:00
استراحت 11-10:30
تحلیل چند معیاره و اجماع 12:30-11
نهار ونماز 13:30-12:30
تحلیل نتایج شواهد (ریشه یابی اختلاف شواهد) 15:00-13:30
تحلیل نتایج اجماع 16:00-15:00
 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی زنجان:
http://zums.ac.ir/find.php?item=130.15715.34792.fa
برگشت به اصل مطلب