مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی زنجان- واحد پژوهش در آموزش
واحد پژوهش در آموزش

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/8/30 | 
معرفی واحد
اولویت های پژوهش در آموزش
برنامه سال جاری
دانش پژوهی
فرآیندهای جاری واحد

 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی زنجان:
http://zums.ac.ir/find.php?item=130.7251.31095.fa
برگشت به اصل مطلب