مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی زنجان- واحد پژوهش در آموزش
واحد پژوهش در آموزش

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۳۰ | 
معرفی واحد
اولویت های پژوهش در آموزش
برنامه سال جاری
دانش پژوهی
فرآیندهای جاری واحد
نشانی مطلب در وبگاه مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی زنجان:
http://zums.ac.ir/find.php?item=130.7251.31095.fa
برگشت به اصل مطلب