مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی زنجان- فرم ها
فرم طرح درس

حذف تصاویر و رنگ‌ها

فرمت pdf طرح درس       AWT IMAGE 

فرمت word طرح درس  AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی زنجان:
http://zums.ac.ir/find.php?item=130.7311.10971.fa
برگشت به اصل مطلب