مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی زنجان- آیین نامه های آموزشی
دوره های مختلف آموزشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

آیین نامه آموزشی دوره دکتری عمومی پزشکی

آیین نامه آموزشی دوره دکتری عمومی داروسازی

آیین نامه آموزشی دوره دکتری عمومی دندانپزشکی

آیین نامه آموزشی دوره دستیاری

آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته

آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته 

کوریکولوم‌های آموزشی تخصصی رشته‌های بالینی (دبیرخانه شورای پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت)

نشانی مطلب در وبگاه مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی زنجان:
http://zums.ac.ir/find.php?item=130.7410.11310.fa
برگشت به اصل مطلب