میکروب شناسی و ویروس شناسی- ورودی 1393
دانشجویان کارشناسی ارشد میکروب شناسی مواد غذایی ورودی 1393

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/3/30 | 

دانشجویان کارشناسی ارشد میکروب شناسی مواد غذایی ورودی 1393

1

  نام و نام خانوادگی

  وضعیت 

  1

  وحید جعفری

فارغ التحصیل

  2

  رضا شکیبا

  در حال تحصیل

  3

  آنگینه پارسادانیانس

  فارغ التحصیل

  4

  حمیدرضا حلیمی

  در حال تحصیل

نشانی مطلب در وبگاه میکروب شناسی و ویروس شناسی:
http://taromh.zums.ac.ir/find.php?item=140.10032.19152.fa
برگشت به اصل مطلب