میکروب شناسی و ویروس شناسی- ورودی 1394
دانشجویان کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی ورودی 1394

حذف تصاویر و رنگ‌ها

دانشجویان کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی ورودی 1394

1

  نام و نام خانوادگی

  وضعیت

  1

ندا شیرمحمدلو

  در حال تحصیل

  2

فاطمه ولدخانی

  در حال تحصیل

  3

   شهاب رحمانی

  در حال تحصیل

نشانی مطلب در وبگاه میکروب شناسی و ویروس شناسی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=140.11119.23145.fa
برگشت به اصل مطلب