میکروب شناسی و ویروس شناسی- ورودی 1394
دانشجویان میکروب شناسی مواد غذایی ورودی 1394

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

دانشجویان میکروب شناسی مواد غذایی ورودی 1394

1

  نام و نام خانوادگی

  وضعیت

  1

شهرزاد دانش آموز

  در حال تحصیل

  2

حسین برزگر

  در حال تحصیل

نشانی مطلب در وبگاه میکروب شناسی و ویروس شناسی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=140.11120.23146.fa
برگشت به اصل مطلب