میکروب شناسی و ویروس شناسی- ورودی 1391
دانشجویان کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی ورودی 1391

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/1/28 | 

دانشجویان کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی ورودی 1391

 

  نام و نام خانوادگی  

  وضعیت   

  1  

  علی سامعی

  در حال تحصیل

  2

  سعید بافنده

  در حال تحصیل

  3

  مهدی دهقانپور

  در حال تحصیل

  4

  غزال نادری

  در حال تحصیل

  5

  بهیه بهمنی نژاد

  در حال تحصیل

  6

  عادله عطار

  در حال تحصیل

نشانی مطلب در وبگاه میکروب شناسی و ویروس شناسی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=140.8120.13298.fa
برگشت به اصل مطلب