میکروب شناسی و ویروس شناسی- کارشناسان
کارشناسان گروه میکروب شناسی و ویروس شناسی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/2/13 | 

 

  

   خانم فرزانه فکور

   درجه علمی: کارشناسی ارشد

   رشته: قارچ شناسی

   تلفن: 33440301-024 داخلی 295

   پست الکترونیکی: fakoor21@gmail.com

 

  

   خانم ربابه نیکفام 

   درجه علمی: کارشناسی

   رشته: علوم آزمایشگاهی

   تلفن: 33440301-024 داخلی 295

   پست الکترونیکی: nasr271@yahoo.com

نشانی مطلب در وبگاه میکروب شناسی و ویروس شناسی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=140.8124.13304.fa
برگشت به اصل مطلب