میکروب شناسی و ویروس شناسی- همایشها و کنفرانسها
هفدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

هفدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی

برگزارکننده: انجمن علمی میکروب شناسی ایران

زمان برگزاری: 2 الی 4 شهریور 1395

ارسال خلاصه مقالات: 31 خرداد 1395

مکان برگزاری: تهران، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

سایت همایش

نشانی مطلب در وبگاه میکروب شناسی و ویروس شناسی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=140.8127.23147.fa
برگشت به اصل مطلب