میکروب شناسی و ویروس شناسی- همایشها و کنفرانسها
شانزدهمین همایش بیماریهای گوارش و کبد ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/3/7 | 

شانزدهمین همایش بیماریهای گوارش و کبد ایران

برگزارکننده: انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران
زمان برگزاری: 18 الی 21 آبان 1395
ارسال خلاصه مقالات: 31 شهریور 1395
مکان برگزاری: تهران 

سایت همایش

نشانی مطلب در وبگاه میکروب شناسی و ویروس شناسی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=140.8127.23150.fa
برگشت به اصل مطلب