میکروب شناسی و ویروس شناسی- همایشها و کنفرانسها
دومین کنگره بین المللی آسیایی آفریقایی مایکوباکتریولوژی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/3/7 | 

دومین کنگره بین المللی آسیایی آفریقایی مایکوباکتریولوژی

برگزارکننده: پژوهشکده سل و بیماری های تنفسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات مایکوباکتریولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
زمان برگزاری: 7 الی 10 اسفند 1395
مکان برگزاری: تهران

سایت همایش

نشانی مطلب در وبگاه میکروب شناسی و ویروس شناسی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=140.8127.23152.fa
برگشت به اصل مطلب