شبکه بهداشت و درمان شهرستان سلطانیه- ریاست
معرفی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

دکتر مهدی صادقی مقدم
رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان سلطانیه
ارتباط مستقیم : 02435824656
نشانی مطلب در وبگاه شبکه بهداشت و درمان شهرستان سلطانیه:
http://zums.ac.ir/find.php?item=144.8351.14177.fa
برگشت به اصل مطلب