شبکه بهداشت و درمان شهرستان سلطانیه- بهداشت حرفه ای
واحد بهداشت حرفه ای

حذف تصاویر و رنگ‌ها

کارشناس مهندسی بهداشت حرفه ای
مهندس مهدی هادیلو
شماره تلفن :
 35824645    024


 
AWT IMAGEدریافت فرم اکسل حوادث شغلی
AWT IMAGEدریافت فرم اکسل ارزیابی ارگونومی
AWT IMAGE دریافت راهنما و دستورالعمل مواد شیمیایی خطرناک
AWT IMAGEدریافت راهنمای بهداشت حرفه ای در مشاغل کوچک
AWT IMAGEدریافت چگونگی تهیه دستورالعمل بهداشت و ایمنی
AWT IMAGEدریافت قوانین مربوط به بهداشت حرفه ای
نشانی مطلب در وبگاه شبکه بهداشت و درمان شهرستان سلطانیه:
http://zums.ac.ir/find.php?item=144.8418.14465.fa
برگشت به اصل مطلب