شبکه بهداشت و درمان شهرستان سلطانیه- فناوری اطلاعات
معرفی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

کارشناس فناوری اطلاعات :
مهندس محمدتقی قنبری
AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه شبکه بهداشت و درمان شهرستان سلطانیه:
http://zums.ac.ir/find.php?item=144.8445.15990.fa
برگشت به اصل مطلب