گروه ایمونولوژی- دکتری حرفه ای
برنامه ی آموزشی دکتری حرفه ای رشته ی پزشکی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/2/20 | 

نام درس: ایمونوشیمی

تئوری ●  عملی

تعداد واحد: 2.5

گروه آموزش:

ایمنی شناسی پزشکی

نیمسال دوم

سال تحصیلی 96-95

محل برگزاری کلاس: 201

  زمان شروع کلاس:

شنبه مورخ : 9/11/95

زمان پایان کلاس

پنج شنبه مورخ: 18/3/96

هدف کلی: آشنایی دانشجویان مقطع دکتری حرفه ی پزشکی با سیستم ایمنی ، عملکرد  سلولها و مولکولها،ارگانها ی لنفاوی،تنظیم پاسخهای ایمنی و ارتباط سیستم ایمنی با سیستم اعصاب و آندوکرین در حالت سلامت  و بیماری ،بکارگیری دانش و مهارت علمی و عملی  در راستای تشخیص ، پیشگیری، پایش و درمان بیماریها

جلسه

روز

تاریخ

ساعت

موضوع

مدرس

1

چهارشنبه

8:30-12

اهمیت،کاربرد و تاریخچه علم ایمونولوژی در پزشکی

دکتر اسماعیل زاده

2

چهارشنبه

8:30-12

سلولهای ایمنی، تکامل ، تمایز و عملکرد انها

دکتر اسماعیل زاده

3

چهارشنبه

8:30-12

 شناسایی، طبقه بندی و ایمونوفنوتیپینگ  سلولهای ایمنی

دکتر اسماعیل زاده

4

چهارشنبه

8:30-12

اعضای لنفاوی اولیه و نقش انها در تکامل،تمایز و عملکرد سیستم ایمنی

دکتر اسماعیل زاده

5

چهارشنبه

8:30-12

اعضای لنفاوی ثانویه و نقش انها در مواجهه با پاتوژنها  و تنظیم پاسخهای ایمنی

دکتر اسماعیل زاده

6

چهارشنبه

8:30-12

آنتی ژن ها ، ویژگیها، انواع و ساختاراپیتوپ ها 

دکتر فتحی

7

چهارشنبه

8:30-12

ایمونوژنیسیتی و عوامل موثر در ایمنی زایی

دکتر اسماعیل زاده

8

چهارشنبه

8:30-12

آنتی بادیها،ژنتیک ،تنوع  و ساختار

دکتر اسماعیل زاده

9

چهارشنبه

8:30-12

آنتی بادیها ،انواع و عملکرد انها در حالت سلامت و بیماری

دکتر اسماعیل زاده

10

چهارشنبه

8:30-12

سیتوکاینها ، ویژگیهای عمومی ،دسته بندی  و مکانیسم عملکرد

دکتر اسماعیل زاده

11

چهارشنبه

8:30-12

سیتوکاینهای موثر در ایمنی ذاتی،اداپتیو و خونسازی

دکتر اسماعیل زاده

12

چهارشنبه

8:30-12

مجموعه اصلی سازگاری بافتیMHC  ساختار،ژنتیک ،توزیع سلولی

دکتر اسماعیل زاده

13

چهارشنبه

8:30-12

مجموعه اصلی سازگاری بافتیMHC ، عملکرد و اهمیت HLAدر حالت سلامت و بیماری

دکتر اسماعیل زاده

14

چهارشنبه

8:30-12

سیستم کمپلمان،فعالیت،اجزا و عملکرد در حالت سلامت و بیماری

دکتر اسماعیل زاده

15

چهارشنبه

8:30-12

سیستم کمپلمان،فعالیت،اجزا و عملکرد در حالت سلامت و بیماری

دکتر اسماعیل زاده

16

چهارشنبه

8:30-12

ایمونولوژی گروهای خونی و اهمیت ان در بیماریهای مادر و جنین

دکتر اسماعیل زاده

17

چهارشنبه

8:30-12

ایمونولوژی پیوند

دکتر اسماعیل زاده

18

چهارشنبه

8:30-12

ایمونولوژی سرطان

دکتر اسماعیل زاده

19

چهارشنبه

8:30-12

ایمونولوژی بیماریهای عفونی باکتریایی و ویروسی

دکتر اسماعیل زاده

20

چهارشنبه

8:30-12

ایمونولوژی بیماریهای عفونی انگلی و واکسن ها

دکتر اسماعیل زاده

21

چهارشنبه

8:30-12

ازدیاد حساسیت ها و الرژی I,II,II

دکتر اسماعیل زاده

22

چهارشنبه

8:30-12

ازدیاد حساسیت ها و الرژیIV و تستهای تشخیصی

دکتر اسماعیل زاده

23

چهارشنبه

8:30-12

ایمونولوژی بیماریهای نقص ایمنی اولیه سیستم های هومورال و فاگوسیتوزیس

دکتر اسماعیل زاده

24

چهارشنبه

8:30-12

ایمونولوژی بیماریهای نقص ایمنی اولیه سلولی و توام

دکتر اسماعیل زاده

25

چهارشنبه

8:30-12

ایمونولوژی بیماریهای نقص ایمنی ثانویه و ایدز

دکتر اسماعیل زاده

26

آزمون

دکتر اسماعیل زاده

رفرانس:

Cellular and molecular immunology by Abul k. Abbas, new edition

Kuby immunology, new edition

Essential immunology by I.Roitt, new edition

منابع کمکی:

power point های کلاس

جزوات و مطالب درسی سال­های گذشته اینجانب

شیوه ارزیابی دانشجویان: ازمون نهایی تستی ،تشریحی و جای خالی

حضور در کلاس و فعالیت کلاسی

نشانی مطلب در وبگاه گروه ایمونولوژی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=145.13345.28499.fa
برگشت به اصل مطلب