گروه ایمونولوژی- دکتری حرفه ای
کورس پلن ایمونولوژی بالینی رشته پزشکی 98

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/5/31 | 

طرح درس دوره (Course Plan)
برای رشته پزشکی ورودی 1398 قابل دستیابی در لینک زیر می باشد.
./files/Immunology/files/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3_%D9%BE%D9%84%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%88%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87_%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C_98.pdf

 

نشانی مطلب در وبگاه گروه ایمونولوژی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=145.13345.40697.fa
برگشت به اصل مطلب