گروه ایمونولوژی- دکتری حرفه ای
طرح درس دوره (Course Plan) ایمونولوژی پزشکی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/9/4 | 
طرح درس دوره (Course Plan) ایمونولوژی پزشکی نیم سال اول 98-99
./files/Immunology/files/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3_%D9%BE%D9%84%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%88%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%D9%90%DB%8C_%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C_%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84_%D8%AF%D9%88%D9%85_98%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87_%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C.pdf
نشانی مطلب در وبگاه گروه ایمونولوژی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=145.13345.42192.fa
برگشت به اصل مطلب